Chi hội nhiếp ảnh là tổ chức thuộc Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La. Nơi sinh hoạt của các hội viên hoạt động về chuyên ngành nhiếp ảnh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Sơn La.